Szervezeti struktúra

A Hivatal létszáma 24 fő, melyből
- 1 fő: jegyző
- 1 fő: aljegyző
- 1 fő: igazgatási csoportvezető
- 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
- 1 fő: kereskedelmi ügyintéző
- 3 fő: műszaki ügyintéző
- 6 fő: adóügyi ügyintéző (melyből 1 fő határozott idejű, részmunkaidős)
- 1 fő: hatósági ügyintéző
- 7 fő: pénzügyi ügyintéző
- 2 fő: ügykezelő

A Hivatalon belül szervezeti egység: az igazgatási csoport.

Igazgatási csoport: Létszáma 12 fő.
Vezetője az igazgatási csoportvezető.
Feladata a szociális- és gyermekvédelmi igazgatás kivételével valamennyi igazgatási feladat ellátása, így kereskedelmi igazgatás, az adóigazgatás, a belügyi igazgatás, a kommunális igazgatás, a növény- és állatvédelmi, környezet- és természetvédelmi igazgatás.

A Hivatalt a jegyző képviseli, a szervezeti egység vezetője az általa vezetett csoport feladatkörébe tartozó ügykörökben járhat el a Hivatal képviselőjeként, amennyiben erre a jegyzőtől egyedi meghatalmazást kap.


Feladat- és hatáskörök

A jogszabályokban meghatározott hatáskörök címzettje általában a jegyző. A jegyző hatásköreit a kiadmányozási jog kivételével nem ruházhatja át az ügyintézőkre.

Abban az esetben, amikor a jogszabályban meghatározott hatáskör címzettje a Hivatal ügyintézője - így különösen anyakönyvi igazgatás -, akkor a hatáskört az adott köztisztviselő gyakorolja.

Feladatkörök

Jegyző

 • vezeti a Hivatalt, felelős a Hivatal működéséért és gazdálkodásáért;
 • biztosítja a Hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a képviselő-testületek által megszabott költségvetési keretek között;
 • képviseli a Hivatalt külső szervek előtt;
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Hivatal szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
 • gyakorolja a jogszabályban meghatározott hatásköreti;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • ellátja a Hivatal működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a részére előírt feladatokat;
 • elkészíti a Hivatal SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit;
 • kapcsolatot tart a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, hivatalokkal;
 • támogatja a Hivatal munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
 • folyamatosan értékeli a Hivatal és a Hivatal dolgozóinak tevékenységét, munkáját.

Aljegyző

 • helyettesíti a jegyzőt;
 • közreműködik a testületi, bizottsági, társulási tanácsi ülések előkészítésében, a testületi anyagok kezelésében, az üléseken hozott döntések végrehajtásában;
 • vezeti a szociális- és gyermekvédelmi igazgatási, valamint az ügyiratkezelési, titkársági feladatok ellátását
 • kiadmányozási joga van valamennyi igazgatási ügy tekintetében.

Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

 • szociális ügyek intézése;
 • gyermekvédelmi ügyek intézése;
 • az önkormányzatok által a kötelező szociális ellátásokon kívül önkormányzati rendeletben a lakosság részére biztosított ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése;
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • munkaügyek intézése;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása

Ügykezelők (3 fő)

 • iktatási, iratkezelési feladatok ellátása;
 • irattározási feladatok ellátása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • postázás;
 • gépelési feladatok ellátása;
 • beszerzések lebonyolítása;
 • képviselő-testületi, bizottsági anyagok tárolása, kezelése;
 • hirdetmények kifüggesztése;
 • értekezletek, tanácskozások, tárgyalások, testületi ülések előkészítése;
 • telefonközpont kezelése;
 • ügyfelek fogadása, útbaigazítása;
 • ügyfélfogadási feladatok ellátása;

Igazgatási csoportvezető

 • az igazgatási csoport vezetése;
 • birtokvédelmi ügyek intézése;
 • népesség- és lakcím-nyilvántartási ügyek intézése;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása;
 • a képviselő-testületi ülések előkészítésében való részvétel;
 • a jegyző és az aljegyző helyettesítése;
 • a kiadmányozási joga van valamennyi igazgatási ügy tekintetében.

Kereskedelmi ügyintéző (a)

 • kereskedelmi igazgatási ügyek intézése;
 • ipari igazgatási ügyek intézése;
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Kereskedelmi ügyintéző (b)

 • kereskedelmi igazgatási ügyek intézése;
 • ipari igazgatási ügyek intézése;
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása;
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Műszaki ügyintéző (a)

 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;
 • környezet-, és természetvédelmi ügyek intézése;
 • vadkárügyek intézése;
 • állatvédelmi, állategészségügyi ügyek intézése;
 • termőfölddel, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése;
 • polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása;
 • közlekedéssel kapcsolatos ügyek ellátása;
 • közterület-használattal kapcsolatos ügyek intézése;
 • kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • helyi településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Műszaki ügyintéző (b)

 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;
 • környezet-, és természetvédelmi ügyek intézése;
 • vadkárügyek intézése;
 • állatvédelmi, állategészségügyi ügyek intézése;
 • termőfölddel, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése;
 • polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása;
 • közlekedéssel kapcsolatos ügyek ellátása;
 • közterület-használattal kapcsolatos ügyek intézése;
 • kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • helyi településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • pályázatok;
 • közbeszerzések;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • strand üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Adóügyi ügyintézők (3 fő)

 • az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen:
  • nyilvántartás;
  • bevallások feldolgozása;
  • adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés;
  • befizetések könyvelése;
  • értesítők kiküldése; felhívások kibocsátása;
  • ellenőrzés;
  • behajtás;
  • végrehajtás;
  • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a feladatkörüket érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Az adóügyi ügyintézők feladatainak megosztását a mindenkori munkaköri leírások tartalmazzák.

Pénzügyi ügyintézők (6 fő)

 • költségvetési koncepció, költségvetési rendelt tervezet elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás elkészítése;
 • normatív költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
 • a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtása, a kifizetések teljesítése, a házi pénztár kezelése;
 • könyvelési feladatok;
 • vagyongazdálkodási, leltározási, selejtezési feladatok ellátása;
 • áfa bevallások elkészítése;
 • nyilvántartások vezetése;
 • pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása;
 • érvényesítői, ellenjegyzői jogkörök gyakorlása;
 • a központi illetményszámfejtő rendszerben a kifizetések számfejtése és a jelentések elkészítése;
 • feladatköréhez tartozó adatszolgáltatási feladatok ellátása;

A pénzügyi ügyintézők feladatainak megosztását a mindenkori munkaköri leírások tartalmazzák.

Anyakönyvvezetői feladatokat a szakvizsgával rendelkező 6 fő láthat el.

A feladatok részletezését, megosztását a munkakör leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások elkészítéséért, aktualizálásáért a jegyző a felelős.

A Hivatal székhelyén 16 fő dolgozik, a Révfülöpi Kirendeltségen 4 fő (kereskedelmi ügyintéző, műszaki ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő ügykezelő)

A Révfülöpi Kirendeltségen biztosított

a) a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási ügyek megindításának, a kérelmek benyújtásának lehetősége, az ezen ügyekről való tájékoztatás;

b) a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási ügyek közül Révfülöp település vonatkozásában legalább az anyakönyvvezetői feladatok ellátása, az adó-, a kereskedelmi, a növény- és állatvédelmi-, a kommunális igazgatási és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;

c) a polgármester és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó igazgatási ügyek megindításának, a kérelmek benyújtásának lehetősége, az ezen ügyekről való tájékoztatás Révfülöp település vonatkozásában;

d) a polgármester és a képviselő-testület működésének biztosításával, feladatainak ellátásával, az általuk meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés Révfülöp település vonatkozásában, amennyiben ezt a kirendeltségen célszerűbben el lehet látni;

e) az e feladatokkal kapcsolatos ügyiratkezelés.

Az ügyek megindításának, illetve az ügyek intézésének lehetősége nem vonatkozik azon eljárásokra, melyekhez a közös önkormányzati hivatal olyan központi rendszert használ, melynek elérhetősége a kirendeltségen nem biztosítható.

 

A  Közös Hivatal elérhetőségei

 Szervezeti struktúrája

Szerv vezetője

Felügyeleti Szerv

Tevékenységek

Feladatkörei


Vissza


 


 


 

HTML Help Site

Copyright © 2008  A honlapot közösségi összefogással a www.kalidekor.hu készítette.